Ezagutzen al duzu 100 urte betetzear den ARGIA?

2018-12-06
Kazetaritza independentea egiten dugu. Langileok gara hedabidearen jabe. Mugitzen direnak elkartzen ditugu. Euskaldunok ahalduntzea dugu helburu. Agenda internazionalista bultzatzen dugu. Herritarrok gara proiektuaren bermea. Eman nahi duzuna, jaso egoki ikusten duzuna. Egin zaitez ARGIAkoa: https://www.argia.eus/eginargiakoa Geldirik dauden irudietan, mugimendua erakusten dizugu Lo dirudien munduan, esnatzen direnak elkartzen ditugu Belauniko daudenen artean, zutitzen direnak kontatzen dizkizugu Nekatu eta etsi beharrean, indarra hartu eta aurrera segitzen dugu Beti dagoelako norekin ibili Beti dagoelako nora iritsi Beti dago arrazoi bat adierazteko Beti dago historia berri bat kontatzeko Egunez egun Asterik aste Mende batez Zurekin jarraitu nahi dugu bidean EGIN ARGIAKOA
Banatu bideo hau
Bideoaren rankinak